kammermusikforeningen_logo  
 

Vedtægter

 
 

Navn og hjemsted
§ 1. Foreningens navn er “Kammermusikforeningen af 1887”. Foreningen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

Formål
§ 2
. Foreningens formål er gennem 8 årlige koncerter - 4 i efterårssæsonen og 4 i forårssæsonen - at udbrede kendskabet til klassisk musik, bl.a. med særligt henblik på optræden af yngre musikere samt nyere musik.

Medlemmer
§ 3
. Medlemskab af foreningen har alle mod betaling af et årligt kontingent, som fastsættes af generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen, og giver adgang til foreningens koncerter.
Der er adgang for andre end foreningens medlemmer til foreningens koncerter mod betaling af en gæstebillet. Medlemskab kan tegnes i løbet af sæsonen.
Studerende har gratis adgang til koncerterne.

Generalforsamlingen
§ 4. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes efter afslutningen af sæsonens koncerter.
Indkaldelse sker skriftligt eller pr. mail med 14 dages varsel sammen med forslag til dagsorden.
Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte.
Referat af generalforsamlingen offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 1 måned efter generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling kan med samme varsel og på samme måde indkaldes af bestyrelsen eller efter skriftligt forlangende af ¼ af foreningens medlemmer. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes senest 1 måned efter, at begæringen er modtaget.

§ 5. Dagsorden for en ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Aflæggelse af regnskab
4. Forelæggelse af budget
5. Fastsættelse af kontingent
6. Bestyrelsens planer for den kommende sæson
7. Behandling af indkomne forslag
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af revisor
10. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal skriftligt eller pr. mail være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalsamlingen og være ledsaget af en begrundelse og navn på forslagsstiller. Forslag skal være tilgængelige for foreningens medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen
§ 6
. Foreningen ledes af en bestyrelse valgt af generalforsamlingen.
Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer, der skal være medlemmer af foreningen, og konstituerer sig selv. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Referat af bestyrelsesmøder skal udsendes senest 1 måned efter bestyrelsesmødet.
Bestyrelsen er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Der skal afholdes mindst 3 årlige bestyrelsesmøder.
Bestyrelsen tegnes af formanden og kassereren.
Udgår et bestyrelsesmedlem i årets løb, kan bestyrelsen selv supplere sig for resten af funktionstiden.
Bestyrelsesposterne er ulønnede.

Regnskab
§ 7
. Foreningens regnskabsår følger sæsonen.
Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor, der er på valg hvert år.

§ 8. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

Vedtægter
§ 9
. Vedtægterne kan ændres med 2/3 flertal blandt de fremmødte på generalforsamlingen.

Opløsning
§ 10
. Foreningens opløsning kan vedtages på en generalforsamling, hvor punktet er optaget på dagsordenen.
Ved opløsning skal foreningens formue anvendes til et musikalsk formål efter den opløsende generalforsamlings bestemmelse.

Således vedtaget på generalforsamlingen 6/10 2014 i Christians Kirke.

 
 

 
streg